top of page
חברת חשמל
ייעוץ ביטחוני לאבטחת מידע ואבטחה באמצעות מערכות אבטחה טכנולוגיות במתקנים רגישים 
‎‎‎
 MGC Pharmaceuticals Ltd
מנהל הבטחון הגלובלי של החברה העוסקת במדיקל, תכנון והקמת מפעלי לתרופות באירופה החל משלב התכנון הכולל את כלל מרכיבי הביטחון באבטחה הפיסית, אבטחת המידע, מהיימנות עובדים ואמצעי אבטחה טכנולוגיים. ביצוע בקרה וביקורות על תהליכים ויישום הנחיות הרגולציה.
 
חברת יפה נוף פרויקט רכבל בחיפה – יועץ ביטחון ובקרה לפרויקט הרכבל בחיפה הכולל ייעוץ בתחום תכנון האבטחה הפיסית ומערכות אבטחה טכנולוגיות, כתיבת תיקי שטח ותוכניות אבטחה לתחנות, ביצוע בקרה וביקורת על תהליכי הפרויקט מול ספקים וגופים ציבוריים המעורבים בפרויקט.
 
חברת יפה נוף פרויקט תחנה מרכזית לב המפרץ בחיפה – יועץ ביטחון ובקרה לפרויקט הכולל ייעוץ בתחום תכנון האבטחה הפיסית ומערכות אבטחה טכנולוגיות, כתיבת תיקי שטח ותוכניות אבטחה לתחנות, ביצוע בקרה וביקורת על תהליכי הפרויקט מול ספקים וגופים ציבוריים המעורבים בפרויקט. ביצוע בקרות להטמעת נהלי הביטחון בהתאם לתוכניות האבטחה ודרישות משטרת ישראל

משרד הביטחון (המלמ"ב) -  מבקר ביחידת מבקר מלמ"ב

משרד הביטחון (המלמ"ב)-  יועץ לניהול הדרכה בחטיבת תורה והדרכה ליחידה לאבטחת המידע במערך מלמ"ב, בחינת תהליכים ותכני קורס קב"טים של מערך מלמ"ב בהתאם לתוכנית ומערכי הלימוד של ההכשרה (גיבוש ובניית תוכניות הדרכה ייעודיים
 
קבוצת סופרין
יועץ ביטחון לאבטחה הפיזית, מערכות אבטחה טכנולוגיות ואבטחת המידע לקבוצת סופרין העוסקת בייזום של פרויקטים למגורים, משרדים ומסחר בהיקפים גדולים. כתיבת תוכנית אבטחה וביצוע ביקורות ובקרות על אופן יישום המדיניות ונהלי החברה
 
"בית נחמה" – מעון לנשים בסיכון
יועץ ביטחון הכולל תכנון מערך האבטחה הפיזית, תכנון מע' אבטחה טכנולוגיות ,אבטחת המידע ,ביקורת ובקרה לאבטחת פרויקט בניית המתקן 'בית נחמה' בחיפה ,כתיבת תכנית אבטחה ופעילות מול הרשויות לקבלת היתר רישוי עסקים
 
תיאטרון בית לסין
יועץ ביטחון ובקרה לפרויקט שיפוץ ושדרוג תיאטרון בית לסין בתל אביב במשכנו החדש הכולל מתן ייעוץ בתחום האבטחה הפיסית, תכנון מע' אבטחה טכנולוגיות תוך סיוע לפעילות מול הרשויות לקבלת היתר רישוי עסקים.
 
 המכביה ה-21 /25 – סגן מנהל אגף המבצעים של המכביה הכולל  תכנון תהליכי עבודה ויישום הנחיות מנהל האגף ומטה המכביה, ניהול טקסים ואירועים במכביה ה –21. מנחה מקצועי(רגולטור) מול גורמי האבטחה בתחום האבטחה הפיזית ואבטחת המידע ומול גורמי ההפקה הכולל ביצוע ביקורת ובקרה על תהליכי התכנון, יישום והפקת הלקחים. כתיבת תכניות אבטחה לכלל הטקסים והאירועים של המכביה.
 
נובל אנרג'י - יועץ לאבטחת מתקנים בים (Offshore) אסדות קידוח ותשתיות אסטרטגיים בים. ביצוע פעילות הכוללת ביצוע ביקורות עלנ תהליכים ארגוניים וביקורות מבצעיות למערך האבטחה של החברה, כתיבת נהלים, תכנון הכשרות וביצוע בקרות וביקורות לבחינת מוכנות מערך האבטחה הימי, הכוונה לתהליכי עבודה ופעילות מבצעית בהתאם להנחיות המנחה המקצועי (רגולטור בחיל הים והוראות החברה)
 
קורס מנהלי ביטחון מונחי משטרת ישראל – קורס מנהלי ביטחון מונחה משטרת ישראל וקורס לניהול אירועים המוניים תחת כיפת השמים
 
משרד הבריאות – ר"צ ביקורות עבור אגף ביקורת הפנים של משרד הבריאות
 
חטיבת המבצעים באגף המבצעים – סא"ל במיל' ראש צוות ביקורת להגנת מחנות צה"ל, אחראי לניהול צוות ביקורת, כתיבת דוחות והטמעת הנחיות ונהלים. ביצוע השתלמות ביקורת כחלק מצוות ביקורת מבקר צה"ל

צה"ל – קורס מבקרים ביחידת מבקר צה"ל

תשובה ריסרץ-  מנהל פרוייקטים, התמחות במניעת פחת וגרימת נזק לארגונים וחברות באמצעות תהליך ביקורות על תהליכים, כתיבת תכניות אבטחה למתקנים

המכביה ה- 20 – מנהל הביטחון לטקסים וארועים במכביה ה –20. מנחה מקצועי(רגולטור) מול גורמי האבטחה וההפקה הכולל ביצוע ביקורת ובקרה על תהליכי התכנון, יישום והפקת הלקחים , כתיבת תכניות אבטחה לכלל אירועי וטקסי המכביה

E.S.G  - מנהל ומרכז פרויקטים בתחום האבטחה הימית

אבטחת ארועים המוניים - ריהאנה בישראל – ניהול ותאום האבטחה מול הפקה חו"ל וייעוץ אבטחתי לצוות ההפקה הישראלי, מרוץ ירושלים, תחרות גולף בינלאומית בקיסריה

המכביה ה- 19 –ניהול הביטחון בטקסים וארועים במכביה ה-19 (טקסים וארועים המוניים בספורט) כתיבת תכניות אבטחה לכלל אירועי וטקסי המכביה
 
  חיל הים- ראש מדור הגנה ימית במחלקת מבצעים
מנחה מקצועי (רגולציה)להגנת הנמלים הצבאיים והאזרחים. אחראי להנחיה המקצועית לאבטחת מתקנים ותשתיות אסטרטגיים בים בתחום אבטחה פיזית, תכנון מע' אבטחה טכנולוגיות ואבטחת המידע, ביצוע בקרה וביקורת על תהליכים, פעילות מבצעית      טמעת נהלים ביחידות ההגנה הימיות של חיל הים, אסדות קידוח והנמלים האזרחיים
גיבוש תוכניות עבודה ארוכות וקצרות טווח תוך ניהול מו"מ ועמידה בלוחות זמנים
הובלת פרויקטים ותהליכים אסטרטגיים (הגנה על מתקנים רגישים, תשתיות ואסדות קידוח
ניהול מו"מ וניהול משברים מקצועיים במערך המבצעי ובמערך תומך הלחימה

חבר בפורום הבין משרדי במטה ללוט"ר
 
 היחידה לאבטחת בכירי צה"ל: ראש מדור בקרה והדרכה
ראש תחום הביקורת הבקרה וההדרכה של היחידה, הגורם המקצועי לכתיבת נהלים מקצועיים, הדרכה, הטמעה, ביקורת ובקרה על תהליכים ופרויקטים מורכבים המשלבים כ"א ואמצעים טכנולוגיים.
הדרכה, הכוונה ביקורת ובקרה מקצועית למערך המבצעי ותומכי הלחימה המשלב בחינת הפעלת הכוח ויישום נהלים והנחיות.
אחראי לניהול ותפעול צוות ביקורת במילואים המבצעים ביקורת ובקרה והטמעה לתהליכים מבצעיים.
הובלה מקצועית הכוללת ניהול ותפעול צוותים מבצעיים ותומכי לחימה.
אחראי לניהול ותפעול צוות "איפכא מסתברא" (חשיבה אחרת).
יועץ למפקד היחידה לניהול תחום הביקורת ,מו"מ ומשברים מקצועיים מול חברות מקצועיות.
 
משרד הביטחון (שב"כ)
סגן קב"ט מרחב דרום –ניהול ותפעול מערך אבטחה מבצעי "בשטח", ניהול פרויקטים, כתיבת נהלים לאבטחה הפיזית ואבטחת המידע ותכנון מערכות אבטחה טכנולוגיות.
שליחות דיפלומטית כקב"ט בשגרירות ישראל בסין ובפריז- ניהול ותפעול צוותי אבטחה, הנחייה והובלה מקצועית של מערך האבטחה.
קורס קב"טים לאבטחת מידע ברשות הממלכתית לאבטחת מידע
קורס לביטחון מערכות מידע ברשות הממלכתית לאבטחת מידע 
קורס קב"טים במערך האבטחה הממלכתי (שב"כ) לנציגויות ישראל בחו"ל המשלב יכולת לניהול פעילות ופרויקטים לאבטחה תוך התמודדות במצבי לחץ.
קורס מאבטחים ממלכתי "אחיד"
bottom of page